Användarvillkor Deedster

 
 
 
1. DEFINITIONER
Användaren. Användare av applikationen Deedster.
Arbetsgivare. Arbetsgivare som erbjuder Deedster till sina anställda.
Deedster. Applikation som mäter koldioxidavtryck och finns för nedladdning som mobilapplikation.
Användarvillkor. Omfattningen av detta avtal.
Bolaget. Swedish Development Group 12 AB, Org.nummer: 559088-0422, www.deedster.com

 
2. SYFTE
Deedster är en digital plattform för hållbar konsumtion och livsstil. Deedster hjälper Användaren att justera sina konsumtionsbeteenden till ett mer klimatsmart liv. Genom en on-boardingprocess där Deedster gör en kartläggning av Användarens beteendemönster presenteras Användaren ett personligt koldioxidavtryck. Med avtrycket som grund utmanas sedan Användaren till att utföra ”deeds”, enkla handlingar för att ta små steg mot en mer klimatsmart livsstil.
 

3. ALLMÄNT
Dessa villkor styr användandet av applikationen Deedster. Genom användandet av Deedster godkänner och accepterar du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du upphöra att använda applikationen och radera den.

Bolaget förbehåller sig rätten att justera och uppdatera dessa Användarvillkor. Varje sådan justering kommer att finnas tillgänglig i Deedster och genom ditt fortsatta användande av applikationen går du med på de uppdaterade Användarvillkoren. Användare uppmanas att läsa igenom Användarvillkoren varje gång Deedster används.
 
4. REGISTRERING
För att kunna utnyttja Deedster krävs att du går igenom en registreringsprocess och svarar på ett antal frågor om dig själv. Detta är för att du ska kunna använda alla funktionerna i Deedster. För att Användaren ska kunna utnyttja alla funktionerna i Deedster är det viktigt att du uppger så korrekt och uppdaterad information som möjligt.
 
5. ANVÄNDARLICENS
Bolaget ger dig härmed en icke överförbar, icke exklusiv, återkallelig, begränsad licens att tillgå och använda Bolagets mjukvara. Deedster görs tillgänglig för dig genom en mobilapplikation. Bolaget kommer att uppdatera applikationen, varje sådan uppdatering innefattas av licensen som är beskriven här. Du får inte överföra rättigheter eller tillgång till Deedster.
 
6. SKYDDAT INNEHÅLL
Det är uttryckligen förbjudet att ändra, reproducera, duplicera, kopiera, skriva ut, översätta, överföra, distribuera, sälja, hyra ut, låna eller på något annat sätt exploatera innehållet i Deedster i kommersiella syften utan skriftlig tillstånd från Bolaget. Allt material i Deedster är skyddat av upphovsrättslagen och annat lagstadgat skydd.

Du får endast använda Deedster till det uttryckliga syftet beskrivet ovan.
 

7. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER
Du har ansvar att behålla säkerheten för inloggningsuppgifter som krävs för få åtkomst till Deedster samt inte dela sådan information med tredje part. Du ansvarar för att hemlighålla din gruppkod och ditt lösenord som tillsammans med ditt användarnamn, utgör dina inloggningsuppgifter till Deedster.
 
Du får inte använda andra personers uppgifter och eller logga in på ett konto som inte är avsett för dig. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan din tillåtelse. Det är förbjudet att kopiera annan Användares användaruppgifter, använda dem eller skicka dem vidare. Om du upptäcker att någon använt dina kontouppgifter, kontakta omedelbart Bolaget (info@deedster.com). Du är själv ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när du registrerar dig på Deedster. Det är inte tillåtet att ange falsk information om dig själv eller annan användare. Användare som bryter mot avtalet kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Deedster och få sitt konto raderat.
 
8. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS
All information som du delar i Deedster angående sina levnadsmönster kommer att hanteras under sekretess av Bolaget. Vissa uppgifter kommer att användas för att generera statistik som kommer att levereras till Arbetsgivare. All statistik hanteras av Bolaget och levereras till Arbetsgivaren som anonymiserad information. Bolaget följer de regler som enligt dataskyddsförordningen (GDPR) avser att värna om användarens integritet. I personuppgiftspolicyn finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Deedster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.
 
9. KOSTNAD
Deedster är kostnadsfritt för dig.
 
10. TILLGÄNGLIGHET OCH TEKNISKA FEL
Bolaget strävar efter att Deedster skall vara fri från tekniska fel men kan tyvärr inte garantera detta. Bolaget kan inte heller garantera att Deedster fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll, uppdatering och/eller av annan anledning vara ur funktion.
 
11. FRISKRIVNING
Den information som tillhandahålls i Deedster, så som frågor, svar, deeds och rekommendationer, har utformats utifrån bästa intention och utifrån det övergripande syftet att minska klimatpåverkan. Bolaget har involverat och rådfrågat experter och senaste forskning. Bolaget uppdaterar kontinuerligt informationen i Deedster för att den ska vara så korrekt som möjligt. Bolaget kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på Deedster.
 
12. ÖVERLÅTELSE
Du får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av dina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.
 
13. UPPHÖRANDE AV LICENS
Du får tillgång till Deedster så länge din arbetsgivare och Bolaget har ett giltigt avtal avseende användarlicens för Deedster.