Policy för hantering av personuppgifter

 
 
 

Deedster (”Deedster”) är en applikation som tillhandahålls av Swedish Development Group 12 AB, Org.nummer: 559088-0422 (”Bolaget”). Bolaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser denna policy innan du börjar använda Deedster.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 
 

1. INFORMATION SOM SAMLAS IN
Vi tycker att det är viktigt att använda dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi vill därför informera om vilka uppgifter du delar med oss samt vad vi gör med uppgifterna.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster genom Deedster krävs att du delar med dig av uppgifter om dig själv.

Bolaget registrerar personuppgifter i samband med att du laddar ner och startar applikationen Deedster, eller genom att du blir kund hos Bolaget. Vi kommer då att be dig uppge information som vi samlar in avseende:

 • Information om dig – exempelvis ditt namn, din email adress samt lösenord.
 • Information om din livsstil – exempelvis vad för boende du har, hur dina elavtal ser ut, hur din resväg fram och tillbaka till jobbet ser ut.
 • Vi kommer även att samla in information om kön, ålder och var du bor någonstans.
 • Om du har en bil kommer vi att samla in information om den, exempelvis registreringsnummer.

Vi samlar in ovan nämnda information för att vi ska kunna räkna ut ditt koldioxidavtryck i Deedster. Ju mer detaljerad information du uppger i Deedster, desto bättre kommer du att kunna läsa av ditt koldioxidavtryck. Genom informationen som samlas in om dig, kommer Deedster att generera en personligt utformad upplevelse.

 

2. INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT

Vi kan dela med oss av information till andra som behandlar data på våra vägnar för att vi skall kunna leverera en funderande applikation till våra användare. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
 
Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.
 
Bolaget kommer att lämna ut statistik till din arbetsgivare angående hur du och dina kollegor använder Deedster samt utför uppdrag ”Deeds”. Informationen är anonymiserad och aggregerad.
 

3. RÄTTSLIG GRUND

När du lämnar uppgifter till Bolaget ger du din tillåtelse att vi behandlar dina uppgifter. Som legal grund för behandlingen kommer Bolaget att hänvisa till uppfyllandet av avtal samt berättigat intresse. Om Bolaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras avseende direktmarknadsföring.

 

4. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att vi inte kommer spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra avtalet.
 
I marknadsföringssyfte behandlar vi dina personuppgifter med berättigat intresse. Vi kommer att spara din e-mailadress för mailutskick.  Endast information som inte är äldre än 36 månader från det att du upphörde vara kund kommer att sparas. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.

 

5. RÄTTIGHETER

Du har ett antal rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi lagrar. Du kan begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss på info@deedster.com.

Du kan när som helst avstå från att ta emot riktad marknadsföring från Bolaget genom att avsluta prenumereration på utskicken.

 

6. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten

 

 • För att tillhandahålla Deedster.
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Deedster.
 • För att skicka dig notifieringar och meddelanden elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra tjänster.
 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig
 • För att informera dig om våra uppdateringar av Deedster och användarvillkor
 • För att förbättra och utveckla Deedster och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Deedster.
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Deedster.
 • För att förhindra användning av applikationen i strid med användarvillkoren för Deedster och för att förebygga och utreda missbruk av densamma.
 • För att generera statistik för ”leaderboard” som publiceras i Deedster samt delas med dina arbetsgivare.
 • För att generera statistik som publiceras på www.deedster.com
 • För att generera statistik för dig och dina kollegor som kan delas med din arbetsgivare

 

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Deedster.